Пишете ни

връзка с нас:

office@deamedicals.com

За връзка с нас

Обадете ни се:

+359 889 811112

Проектът е финансиран от Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014 – 2020 и се реализира в рамките на процедура "Насърчаване на предприемачеството"


Проект BG16RFOP002-2.024-1019

На 09.08.2019 год. Медицински център „Деа Медикълс“ ООД стартира изпълнението на проект BG16RFOP002-2.024-1019 - Подобряване на предприемачеството в сферата на специализираната извънболнична помощ. Проектът е финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020 и се реализира в рамките на процедура „Насърчаване на предприемачеството“.

Основната цел на проектното предложение е да подкрепи новосъздаден медицински център, предоставящ комплексни медицински услуги в сферата на кардиологията в гр. Кюстендил. Проекта предвижда осигуряване на средства за работни заплати и закупуване на специализирано оборудване за функциониране на центъра.

Специфични цели на проекта са:

 1. Изпълнение на комплекс от мерки за реализиране на пазара на предприемаческата идея – предоставяне на комплексна услуга по превенция, диагностика, лечение и рехабилитация на пациенти със сърдечно-съдови заболявания. Проекта включва:
  - закупуване на оборудване за диагностика и лечение на пациенти, страдащи от заболявания на сърдечно – съдовата система;
  - закупуване на оборудване за кардиологична физиотерапия – за осъществяване на превенция и постоперативна терапия на пациенти, преминали оперативна интервенция (с кардиологичен проблем) и такива с установен риск от заболявания на сърдечно – съдовата система;
  - Създаване на устойчиви нови работни места, в т.ч. на лица с трайни увреждания в регион, характерен с високи нива на безработица и нисък дял на чуждестранните инвестиции. Проекта предвижда разкриване на 3 нови работни места за следните специалисти: Кардиолог, Специалист „физиотерапия на пациенти с кардиологични заболявания“ и Медицинска сестра.
  - Изпълнение на комплекс от мерки за създаване на корпоративна идентичност на фимата.
 2. Постигане на устойчив положителен ефект по отношение стабилността на новоразкритите работни места и икономическите показатели на дружеството чрез успешно реализиране на пазара на предмета на предприемаческата идея.
 3. Дейностите по проекта предвиждат диагностика и индивидуална терапия по уникален метод, включващ индивидуален подход за лечение, превенция на тежки заболявания и рецидив при кардиологично болните пациенти в град Кюстендил.

Проекта е с продължителност 12 месеца и се изпълнява в град Кюстендил.

Европейски фонд за регионално развитие

Тази интернет страница е разработена с финансовата помощ на Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014 - 2020 и Европейски фонд за регионално развитие на ЕС, проект BG16RFOP002-2.024-1019 - "Подобряване на предприемачеството в сферата на специализираната извънболнична помощ", процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.024 "Насърчаване на предприемачеството".

Оперативна програма Иновации и конкурентоспособност